International Rescue Committee (RESCUE) finns på plats och hjälper människor i katastrofer och konflikter över hela världen. RESCUE startade i oktober 2019 i Sverige men har funnits och verkat globalt sedan 1933. 

RESCUE Sverige är en svensk insamlingsstiftelse med konsoliderad ekonomi med International Rescue Committee Inc.

Som en del av vårt arbete under 2020 hjälpte vi 31 miljoner människor få tillgång till sjukvård, 2,6 miljoner människor få tillgång till rent vatten och mer än 800 000 barn med utbildning.

Under 2020 samlade RESCUE globalt totalt in 8 miljarder kronor (826 miljoner USD). 87% gick direkt till vårt arbete för att hjälpa människor på flykt och samhällen drabbade av konflikter. Resterande gick till administration och insamling. Nedan kan du se RESCUEs globala finansiella rapporter och årsredovisningar.

Årsredovisning

Tack vare våra generösa givare så kan miljontals människor i kris ta del av vårt och våra samarbetspartners arbete.

Läs RESCUE Sveriges 2021 årsredovisning med verksamhets­berättelse.

Se RESCUEs påverkan illustrerad i vår globala årsredovisning för 2020.

Våra globala ekonomirapporter från de senaste åren kan hittas här: 2016, 20172018 och 2019.

Kvalitetskod

Giva Sveriges medlem­mar är skyldiga att följa Giva Sveriges kvalitet­skod. En re­vi­sor granskar att medlem­marna föl­jer kvalitet­sko­den. Ko­den in­nehåller rik­tlin­jer och principer för god sed kring hur varje or­gan­i­sa­tion sät­ter upp mål och bedriver sin verk­samhet, både in­ternt och gen­te­mot gi­vare, samt i vilken ut­sträck­n­ing or­gan­i­sa­tio­nen upp­fyller målen. I en­lighet med kvalitet­sko­den up­prät­tas en effektrapport varje år.