2021 var det andra fulla räkenskapsåret för RESCUE i Sverige.  

Under 2021 samlade RESCUE Sverige in 5 098 467 kronor från allmänheten och gav 5 648 498  till ändamål. RESCUE globalt (Sverige och moderorganisationen) la 2021 87% av sina insamlade medel på programverksamhet, 8% på administration och 5% på insamlingskostnader.  

Under året har covid-19 haft en enorm påverkan på RESCUEs arbete både i Sverige och globalt. I de länder där vi arbetar, som redan är hårt drabbade av katastrofer och konflikter, har pandemin fått förödande konsekvenser. Ekonomier har kollapsat liksom hälsosystem och förebyggande vård. Skolstängningar och lockdowns har resulterat i en våg av ökat våld mot barn och kvinnor. RESCUEs fokus har varit att hela tiden anpassa och ställa om verksamheten så att vi på ett säkert sätt kan nå de mest utsatta människorna och samtidigt minska spridningen av covid-19.  

RESCUE är fortfarande i en uppstartsfas och vi har under året fortsatt att bygga en grund för vår fortsatta utveckling. Det handlar om att engagera allmänheten och öka vår kännedom i Sverige, att skapa nya och stärka befintliga relationer inom civilsamhället samt med Sida och UD — och inte minst bygga upp en bas för att öka våra intäkter från framför allt privatpersoner. 

RESCUE  

RESCUE i Sverige är en del av den globala organisationen International Rescue Committee, nedan kallad RESCUE, som grundades 1933 på initiativ av Albert Einstein. Vårt syfte är att hjälpa utsatta människor vars liv och försörjning har slagits i spillror på grund av konflikter och katastrofer. Vi levererar humanitär och annan hjälp utan hänsyn till etnisk tillhörighet, nationalitet, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller religion, enligt FN:s humanitära principer. 

RESCUE arbetar i 40 krisdrabbade länder runt om i världen och våra team är snabbt på plats när en katastrof sker eller konflikt blossar upp. De flesta av våra 20 000 medarbetare är lokalanställda som har en stark förankring i de samhällen vi verkar i. RESCUE samarbetar också med lokala partnerorganisationer, som ofta implementerar våra program. Vi får stöd från regeringar och institutionella givare runt om I världen, bland annat SIDA och EU, men även företag och privatpersoner.  

RESCUE startade i Sverige oktober 2019 med målet att samla in pengar, påverka den svenska biståndspolitiken, engagera och öka kunskapen om situationen för människor som är drabbade av kriser runt om i världen. På vårt kontor i Stockholm arbetade vid slutet av verksamhetsåret elva anställda.  

RESCUE i Sverige finansieras under uppstartfasen till stor del av den globala moderorganisationen RESCUE, baserad i USA. Vi är en självständig svensk stiftelse, där RESCUE utser medlemmarna till styrelsen och därigenom har starkt inflytande. 

Vårt huvudkontor finns i New York, men vi har också verksamhet i England, Tyskland och Sverige för att samla in pengar, arbeta med påverkansarbete, bygga relationer och synliggöra vår verksamhet genom kommunikationsinsatser. I USA, Tyskland och England bedrivs verksamhet inom flyktingmottagande och integration. RESCUE har även kontor i Bryssel och Genve för att påverka och bevaka vad som sker i EU respektive FN.  

RESCUE i Sverige är medlemmar i branschorganisationen Giva och i arbetsgivar-organisationen Fremia.